دانلود فایل


پاورپوینت مشکلات مورد توجه در هنگام طراحی ,اجراء ,نصب و راه اندازی تصفيه خانه های فاضلاب - دانلود فایلدانلود فایل پاورپوینت مشکلات مورد توجه در هنگام طراحی ,اجراء ,نصب

دانلود فایل پاورپوینت مشکلات مورد توجه در هنگام طراحی ,اجراء ,نصب و راه اندازی تصفيه خانه های فاضلاب فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 49 قسمتی از پاورپوینت :تعريف فاضلابدسته بندی فاضلابهادلايل تصفيه فاضلابکميت وکيفيت فاضلابشاخصهای کيفی فاضلاب TP, TKN, SS,TSS,PH, T, TOC,BOD5, COD, Heavy Metals, Oil & Grease, Color, Odorسرانه آلودگی: شاخص کيفی آلودگی * سرانه فاضلاب = سرانه آلودگی فاکتورهای موثر در طراحی تصفيه خانه های فاضلاب شهری دسته بندی فاضلابها:دسته اول شامل :فاضلابهای شهری ,خانگی,انسانی,پرسنلی,بهداشتی وروستائی که فاضلابهای مرتبط با فعاليتهای انسانی را شامل می شود از قبيل پخت وپز ,شستشو,استحمام,دستشوئی ها وغيرهDomestic Waste water or Sewageدسته دوم : فاضلابهای صنعتی Industrial Waste Water دسته سوم:هرزآبهای کشاورزی يا فاضلابهای کشاورزی Agriculture Waste Water •دلايل تصفيه فاضلاب•استفاده مجددازپساب تصفيه شده•جلوگيری ازايجادبو وروايح نامطلوب•جلوگيری ازبوجودآمدن محيط مناسب برای رشدميکروارگانيزمهای بيماریزا•جلوگيری از ايجاد مناظرزشت وزننده•جلوگيری ازمرگ ومير آبزيان •جلوگيری از رشد بی رويه جلبک وخزه در آبهای پذيرنده•حفظ ورعايت قوانين زيست محيطی وعدم پرداخت جرائم زيست محيطی مرتبط فاکتورهای موثر در طراحی تصفيه خانه های فاضلاب شهریجمعيت موجود,جمعيت مبنای طراحی در مراحل مختلف اجرائی وتوسعهمشخصات کمی وکيفی فاضلاب(نسبتهای بار هيدروليکی ,آلودگی فاضلاب در بخشهای مختلف مسکونی ,تجاری وصنعتی)شرايط اقليمی منطقه محل انتخابی تصفيه خانه (زمين موجود با لحاظ توسعه آتی ,توپوگرافی زمين,جنس ومقاومت خاک ,وضع آبهای زيرزمينی ,راههای دسترسی,نحوه تامين برق ,خطر سيل ,کاربرد اراضی محلی باتوجه به طرح جامع شهری وقابليت کشاورزی و...دسترسی به آبهای پذيرنده (رودخانه ها ,نهرها, کانالهای آبهای سطحی و...) ونوع استفاده از آبهای پذيرنده در پائين دست ضوابط واستانداردهای تخليه فاضلاب در حال وآينده

پاورپوینت مشکلات مورد توجه در هنگام طراحی


اجرا


نصب و راه اندازی تصفیه خانه های فاضلاب


پاورپوینت


مشکلات


مورد


توجه


هنگام


طراحی


اجرا


نصب


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله تجزيه و تحليل حرکت پرش عمودی قسمت پایین تنه 6 ص

دانلود طرح درس – ریاضی اول متوسطه-جمع و تفریق اعداد صحیح1(براساس طرح ملی)

پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی.......مسجد......1

تحقیق مخالفان رژيم پهلوي

پاورپوینت اصول طراحي اسلايد در ارائه شفاهي

معماری های تک

تحقیق اتم در خدمت كشاورزي و منابع طبيعي

پاورپینت دستگاه اتوآنالیزور

پاور پوینت حفاضت هاي ترانس قدرت

تحقیقی درباره ی