دانلود فایل


طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس - دانلود فایلدانلود فایل طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس طرح

دانلود فایل طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس در قالب pdf و در73 صفحهپرژه طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس در قالب pdf قابل کپی و در 73 صفحه.این پروزه به عنوان یک مجموعه جامع و کامل درباره طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس می باشد و شامل موارد زیر می باشد:فهرست- مقدمه- ضرورت تعیین حوزه های برنامه ریزی کلانشهر مشهد- جدول انواع اقامت و سهم آن در اسکان زائرین- جدول سهم زائر در هفت حوزه شهری- فصل اول حوزه شمال غربی جایگاه حوزه شمال غربی در حوزه بندی طرح جامعزیر پهنه های حوزه شمال غربیحوزه - - شمال غربی؛ حوزه ی توسعه نوین و خدمات برتر کلانشهری ( مراکزکار و فعالیت برتر )گزاره - - های اساسی توسعه در حوزه شمال غربیضوابط و معیارهای برنامه ریزی جمعیت و مسکن در حوزه شمال غربیجدول شماره 1 1 : ضوابط و معیارهای برنامه ریزی جمعیت و مسکن در حوزه شمال غربی4 1 ضوابط و معیارهای کلان برنامه ریزی کاربری زمین در حوزه شمال غربیتبیین شاخص های عمومی برنامه ریزی جدول شماره 3 1 : ترسیم حدودی توزیع تراکم های ساختمانی با میل به حداکثر در حوزه شمال غربیجول شماره 6 1 : سهم جمعیت زائرو جمعیت مورد محاسبه برای مراکز اقامتی در حوزه شمال غربیفصل دوم حوزه میانی غربی جایگاه حوزه میانی غربی در حوزه بندی طرح جامعنقشه شماره 1 7 :جایگاه حوزه میانی غربی در حوزه بندی شهر مشهد زیر پهنه های حوزه میانی غربی حوزه میانی غربی؛ حوزه ی سکونت و خدمات مکمل زیارت ( خرید گردشی، فراغتی، و...) گزاره های اساسی توسعه در حوزه میانی غربینقش و وظایف حوزه میانی غربیضوابط و معیارهای برنامه ریزی جمعیت و مسکن در حوزه میانی غربیضوابط و معیارهای کلان برنامه ریزی کاربری زمین در حوزه میانی غربیجدول شماره 7 7 : سرانه های پیشنهادی شهروند و زائر در حوزه میانی غربیتبیین شاخص های عمومی برنامه ریزیجدول شماره 3 7 : ترسیم حدودی توزیع تراکم های ساختمانی با میل به حداکثر در حوزه میانی غربیجدول شماره 6 7 : سهم جمعیت زائرو جمعیت مورد محاسبه برای مراکز اقامتی در حوزه میانی غربیفصل سوم حوزه جنوب غربیجایگاه حوزه جنوب غربی در حوزه بندی طرح جامع :نقشه شماره 1 3 : جایگاه حوزه جنوب غربی در حوزه بندی شهر مشهدزیر پهنه های حوزه جنوب غربیحوزه - - جنوب غربی؛ کیفیت سکونت و بهره مندی پایدار از ارزشهای طبیعیگزاره - - های اساسی توسعه در حوزه جنوب غربینقش و وظایف حوزه جنوب غربیضوابط و معیارهای برنامه ریزی جمعیت و مسکن در حوزه جنوب غربیضوابط و معیارهای کلان برنامه ریزی کاربری زمین در حوزه جنوبسرانه های پیشنهادی شهروند و زائر در حوزه جنوب غربیتبیین شاخص های عمومی برنامه ریزیترسیم حدودی توزیع تراکم های ساختمانی با میل به حداکثر در حوزه جنوب غربیسهم جمعیت زائرو جمعیت مورد محاسبه برای مراکز اقامتی در حوزه جنوب غربیفصل چهارم حوزه مرکزیجایگاه حوزه مرکزی در حوزه بندی طرح جامع :نقشه شماره ۰ 1 : جایگاه حوزه مرکزی در حوزه بندی شهر مشهدزیر پهنه های حوزه مرکزیحوزه - - مرکزی؛ حوزه تشرف و زیارتگزاره های - - اساسی توسعه در حوزه مرکزینقش و وظایف حوزه مرکزیضوابط ومعیارهای برنامه ریزی جمعیت و مسکن در حوزه مرکزیضوابط و معیارهای کلان برنامه ریزی کاربری زمین در حوزه مرکزیسرانه های پیشنهادی شهروند و زائر در حوزه مرکزیتبیین شاخص های عمومی برنامه ریزیترسیم حدودی توزیع تراکم های ساختمانی با میل به حداکثر در حوزه مرکزیسهم جمعیت زائرو جمعیت مورد محاسبه برای مراکز اقامتی در حوزه مرکزیفصل پنجم حوزه میانی شرقیجایگاه حوزه میانی شرقی در حوزه بندی طرح جامع :نقشه شماره 1 0 : جایگاه حوزه میانی شرقی در حوزه بندی طرح جامع مشهدزیر پهنه های حوزه میانی شرقیحوزه میانی شرقی؛ حوزه ی خدمات و درگاه ورود به حوزه زیارتگزاره های اساسی توسعه در حوزه میانی شرقینقش و وظایف حوزه میانی شرقیضوابط ومعیارهای برنامه ریزی جمعیت و مسکن در حوزه میانی شرقیضوابط و معیارهای کلان برنامه ریزی کاربری زمین در حوزه میانی شرقیتبیین شاخص های عمومی برنامه ریزی -ترسیم حدودی توزیع تراکم های ساختمانی با میل به حداکثر در حوزه میانی شرقیسهم جمعیت زائرو جمعیت مورد محاسبه برای مراکز اقامتی در حوزه میانی شرقیفصل ششم حوزه شمال شرقینقشه شماره 1 0 : جایگاه حوزه میانی شرقی در حوزه بندی طرح جامع مشهدزیر پهنه های حوزه شمال شرقیحوزه میانی شرقی؛ حوزه ی خدمات و درگاه ورود به حوزه زیارتگزاره های اساسی توسعه در حوزه شمال شرقینقش و وظایف حوزه شمال شرقیضوابط ومعیارهای برنامه ریزی جمعیت و مسکن در حوزه شمال شرقیضوابط و معیارهای کلان برنامه ریزی کاربری زمین در حوزه شمال شرقیتبیین شاخص های عمومی برنامه ریزی -ترسیم حدودی توزیع تراکم های ساختمانی با میل به حداکثر در حوزه شمال شرقیسهم جمعیت زائرو جمعیت مورد محاسبه برای مراکز اقامتی در حوزه شمال شرقیفصل هفتم حوزه جنوب شرقیزیر پهنه های حوزه جنوب شرقیحوزه میانی شرقی؛ حوزه ی خدمات و درگاه ورود به حوزه زیارتگزاره های اساسی توسعه در حوزه جنوب شرقینقش و وظایف حوزه جنوب شرقیضوابط ومعیارهای برنامه ریزی جمعیت و مسکن در حوزه جنوب شرقیضوابط و معیارهای کلان برنامه ریزی کاربری زمین در حوزه جنوب شرقیتبیین شاخص های عمومی برنامه ریزی -ترسیم حدودی توزیع تراکم های ساختمانی با میل به حداکثر در حوزه جنوب شرقیسهم جمعیت زائرو جمعیت مورد محاسبه برای مراکز اقامتی در حوزه جنوب شرقی

طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس


طرح جامع مشهد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت عوامل مؤثر بر محتوا در روابط عمومی

کارت ویزیت لایه باز سالن زیبایی

دانلود پاورپوینت مقیاس

پاورپوینت بالشتک پسته

دانلود مقاله محبت

پرسشنامه ادراک تعامل اجتماعی کارول، آر، گلاس

پاورپوينت با عنوان ارتباط

الگوی برش لیزرکات-پازل حیوانات

بک دراپ تولد تم کارتونی -کد 1102

معرفی میس ون دروهه