دانلود فایل


تحقیق در مورد شناسايي و تيپلوژي سازه هاي آسيب پذير مناطق شهري و روستايي در برابر زلزله - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق در مورد شناسايي و تيپلوژي سازه هاي آسيب پذير

دانلود فایل تحقیق در مورد شناسايي و تيپلوژي سازه هاي آسيب پذير مناطق شهري و روستايي در برابر زلزله 28 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2007 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ
بخشي از تحقيقمطالعه بافت بيروني روستا و شهرعوامل بسياري بر بافت بيروني روستا و شهر تأثيرگذار است كه يكي از مهمترين عوامل، محيط طبيعي است كه خود نيز شامل اقليم و اوضاع جغرافيايي مثلاً كوهها، رودها، مراتع و چشمه ها مي شود.در بخش اقليم مثلاً بافت بيروني شهر يزد كه در منطقه گرم و خشك واقع شده با كردستان كه در ارتفاعات است بسيار متفاوت بوده يا در بحث اوضاع جغرافيايي مثلاً روستايي كه در وسط دو رشته كوه قرار گرفته ممكن است شكل خطي داشته باشد و روستايي كه در دشت واقع شده مي تواند به اشكال منظم و نامنظم با گستردگي متفاوت بوجود آورد. پراكندگي و تراكم واحد روستايي و شهريپراكندگي در شهرها بيشتر به دليل دسترسي آسان تر به مراكز تجاري خدماتي، راهنماي ارتباطي و ... است يعني در هر جا اين امكانات بيشتر باشد تراكم در آن منطقه بيشتر است و هرچه امكانات و منابع در يك قسمت شهر باشد پراكندگي هم در همان منطقه كمتر و تراكم بيشتر خواهد بود. اما در روستا ها پراكندگي روستا مي تواند در امتداد جادة ارتباطي باشد يا در شرايط خوش آب و هوا پراكندگي بيشتر است. مثلاً در شمال كشور روستاها پراكنده تر از مناطق كويري و خشك است.بررسي تأثير روابط اجتماعي در بافت روستا و شهرهمانطور كه مستحضر هستيد روستاهاي ما از يكي از سه ساخت ايلي، دهقاني، ايلي – دهقاني تشكيل شده است. روستاهايي كه ساخت ايلي دارند. يعني مثل حالت كوچ نشين هر فصل را در يك روستا مي گذرانند و اين روستاها مثلاً در زمستان خالي از سكنه مي گردد.روستاهايي كه ساخت دهقاني دارند يعني سابقةْ طولاني معيشت و سكونت را در يك منطقه دارا مي باشند و روستاهايي كه ساخت ايلي – دهقاني دارند، روستاهايي هستند كه از گروه ايلي بوده و بنا به دلايل مختلف، از وضعيت اوليه خود دست شسته يا به اجبار يكجانشين شده اند. كه هركدام از اين روستاها بافت مخصوص به خود دارند.در شهرهاي اصيل كه سابقه شهرنشيني در آنها زياد است و مهاجرت پذيري كمتري دارند با شهرهايي كه مهاجرت پذيري زيادي دارند و در هر لحظه خيل عظيمي از افراد با فرهنگهاي متفاوت به آن وارد مي شود، تفاوت چشمگيري دارد. مطالعه كالبدي بافت روستا و شهردر مطالعه كالبدي به دو موضوع شكل مجموعه و عناصر مجموعه و ارتباط آنها مي پردازيم. در مورد شكل مجموعه، از مطالعه نماها و مقاطع مجموعه هاي نمونه برداري شده چنين مي توان اظهار داشت كه1-روستاها از نظر ظاهري از تنوع خاص برخوردار نبوده، يكنواختي و سادگي در نما و مقاطع آنها تحت تأثير سادگي جامعه روستايي و مظاهر آن قرار دارد، در صورتي كه در شهرها نماها و مقاطع از تنوع فراواني برخوردار هستند.2-شكل پلان ها نيز تحت تأثير عوامل اجتماعي، شرايط طبيعي قرار گرفته است. عناصر مجموعه شامل 1 - بناها كه ممكن است مسكوني يا خدماتي يا مختلط باشد 2 - عبوري ها كه شامل راهها، كوچه ها و فضاهاي باز عمومي باشد.در روستا استقرار بناها تابع قاعده و قانون خاصي نيست و عناصر مجموعه تقريباً قابل ارزش گذاري نسبت به يكديگر نمي باشد ولي در شهرها بناها بايد بر اساس برنامه ريزي و ومجوز شهرداري ها باشد. البته در خيلي از موارد كنترل لازم در اين زمينه صورت نمي گيرد. آشنايي با سازه هاي شهري و روستاييبيشتر سازه هاي روستايي در ايران به دليل عدم توجه مسئولين و نبود فرهنگ ساختمان ايمن نداشتن توان مالي مردم، اكثراً خشتي و گلي و يا با مصالح بنايي با قدمت زياد است. در واقع ساختمانهاي خشتي در مقابل زلزله هاي 4 تا 5 ريشتر به راحتي آسيب مي بينند.در اين نوع ساختمانها، همه ديوارها بار را تحمل مي كنند. ديوارها خيلي قطور و قطر آنها ممكن است به يك متر هم برسد. هر ساله براي جلوگيري از تخريب سقف اقدام به گلكاري سقف مي نمايد كه اين امر به ضخامت سقف و افزايش بار ساختمان و در نتيجه آسيب پذير بودن در برابر زلزله مي افزايد.عدم وجود در انطباق، رعايت نكردن تناسب ارتفاع جداره با عرض راهرو كوچه هاي باريك عدم وجود راههاي ارتباطي مناسب با خارج روستا، عدم وجود شبكه امدادرساني علاوه بر مقام نبودن خانه هاي روستايي در زمان حادثه بر وخامت اوضاع مي افزايد.در شهرهاي ما، سازه هاي مختلفي مي توان يافت ولي اكثر ساختمانها فلزي يا بتني هستند البته در حاشيه شهرها يا محله هاي فقيرنشين هنوز هم سازه هايي با مصلح بنايي يا خشتي وجود دارد، كه در زمان زلزله آسيب پذيري زيادي خواهند داشت.در واقع پوسيدگي و قدمت ساختمانها، غيرمقاوم بودن اثر سازه ها، عدم تطابق توان ساختمان با كاربري آن، رعايت نكردن تناسب ارتفاع جداره با عرض راهرو، عدم آموزش و آشنايي مردم براي مقابله با زلزله، عدم وجود راههاي فرار، نبود ستادي براي پيش بيني، مقابله، ساماندهي، عدم دسترسي به منابع امدادي، دارويي، نبود تجهيزات آواربرداري و امدادي ويژه، نبودن برنامه ريزي اصولي و عدم مشاركت و هماهنگي سازمانهاي ديگر مي تواند خسارات ناشي از زلزله را افزايش چشمگيري مي دهد.سازه هاي آجريبراي مناطق زلزله خير 3 و 4 استفاده از سازه هاي آجري مسلح ساز مي باشد. در اينگونه سازه ها ديوارهاي آجري از جنس بلوك هاي توخالي ساخته مي شوند. اينگونه كه بلوكهاي بتني توخالي توسط ميلگرد به يكديگر مسلح مي شوند. ديوارهاي آجري بتن مسلح قابليت جذب نيروي برشي سيار را دارا مي باشند. مواردي كه در اينگونه ديوارها قابل بحث مي باشد به شرح ذيل است:وجود تركهاي ريز در سطح سازه هاي بتن آرمه مي تواند به علت انقباض بتن، تغييرات درجه حرارت دماي محيط و انبساط بتن، نشست تكيه گاهها و نيروي كششي داخل بتن باشد.بعلاوه در جائيكه بتن در دو مرحله اجرا مي شود. تركهايي كه غيرقابل اجتناب باشند، بوجود مي آيد. در هنگام زمين لرزه مقدار و عمق تركها زياد شده و تركها به صو.رت شبكه نمايان مي گردد.اين تركها شبكه اي ممكن است باعث افزايش كاهش مقاومت سازه گردد.چنانچه مقدار آرماتورها كافي باشد، با توجه به تركهاي ايجاد شده ممكن است سازه اي باقي بماند.سازه هاي فلزيگستره وسيعي از آلياژهاي فلزات آهني و غيرآهني در ساختمان ها كاربرد دارند ولي آهن، فولاد، آلومينيوم، مس، سرب و روي غالب تر هستند.رويكرد نوين در عرصة ساخت و ساز به سمت آلياژعالي بادوام تر و استفاده از روكش هايي براي ايجاد محافظت و گوناگوني ظاهري در انواع محصولات است.فولاد با خواص شكل پذيري زياد و نسبت بالاي مقاومت به وزن به عنوان يكي از مصالح ساختماني مقاوم در برابر زلزله شناخته شده است. رفتارهاي سازهاي فولادي در زلزله هاي گذشته خوب بوده است در هر حال به عليرغم اينكه فولاد ساختماني از يك ماده شكل پذير مي شود، عمدتاً به علت ناپايداري موضعي و تركها هميشه رفتار نرم ندارند.سازه هاي فولادي در اثر زمين لرزه انواع خسارتهاي زير را از خود نشان مي دهند:الف) شكست ترد پيچ و پرچها در برش با كششب) شكست ترد جوشهاي گوشه در برش يا كششج) بلند شدن قابهاي بادبندي شدهد) لغزش پيچ و پرچهاهـ) تغيير مكان زياد در قابهاي بادبندي نشدهو) گسيختگي اتصالات بين عضوهاي فولادي و ديگر اعضاي ساختماني مثل كف ها. سازه هاي مركب فولادي و بتن مسلحاين سازه ها خصوصيات ميانحالي بين خصوصيات سازه هاي فولادي و سازه هاي بتن مسلح دارند و همين بس كه در ژاپن غالباً براي ساختمانهاي متوسط تا بلند مرتبه مورد استفاده قرار مي گيرد.در زلزله كانشو (1923) ساختمانهاي بلند مرتبه با ساخت مركب در مقايسه با سازه هاي بتن مسلح معمولي ظرفيت خوبي در مقابل زلزله از خود نشان دادند.رفتار خمشي يك عضو تا هنگامي كه مقاومت ماكزيمم حاصل شد و شبيه رفتار عضو بتن مسلح است. لكن شكل پذيري آن بيشتر است، زيرا بعد از خورده شدگي بتن به شرط اينكه نسبت پهنا به ضخامت صفحات فولادي به اندازه كافي كوچك باشد، فولاد مي تواند نيروهاي بيشتري را تحمل كند، اما در مورد مقاومت برشي. يك عضو پوشش دار با جان تمام فولادي حتي اگر در اثر برش گسيخته شود، رفتار شكل پذيري از خود نشان خواهد داد.ستونهاي فولادي حتي اگر در اثر برش گسيخته شود رفتار شكل پذيري از خود نشان خواهد داد.ستونهاي لوله اي فولادي پر شده از بتن تحت خمش داراي رفتاري تغيير شكل پذير هستند زيرا فولاد محصوركننده بتن است. علاوه بر آن مقاومت و شكل پذيري اين سيستم به ندرت متأثر از نيروهاي برشي حتي نسبتاً بزرگ خواهد بود.سازه هاي بتن مسلحدر زلزله هاي بسياري در مناطق مختلف جهان مشاهده شد كه رفتار سازه هاي بتني مسلح در برابر زلزله بسيار بهتر از رفتار سازه هاي مصالح بنايي است.از آنجا كه اين سازه ها از نظر اقتصادي نيز مقرون به صرفه هستند، لذا در مناطق زلزله خيز ساخته مي شوند. در حالي كه به دليل اصلاح آئين نامه طراحي زلزله خسارات حاصل از زلزله كاهش يافته است، هنوز عوامل زير كه نواقص متأثر از ساخت و مونتاژ را خاطرنشان مي كنند بايد به عنوان پتانسيل ايجاد خسارت بحساب آورده شوند.1-مقاومت ناكافي برشي طبقه كه به علت كمي تعداد ستونها و ديوارها حاصل مي شود.2-شكست برشي ترد ستونها و تيرها

زلزله


آسیب پذیری شهر و روستا


سازه های آسیب پذیر


تیپولوژی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله پیرامون لوله هاي گرمايي و ترموسيفونها

پاورپوینت در مورد اتیسم -16 اسلاید

فایل کد در 29

دانلود تحقیق درباره کره ماه

GPS چیست؟

سیستم های خبره

پاورپوینت درس دوازدهم کتاب فارسی هفتم (اسوه نیکو) در 8 اسلاید

پاورپوینت با موضوع مهندسي جوشكاري پيشرفته (فرایندهای جوشکاری)

دانلود فايل فلش فارسی سامسونگ s5670 ورژن JPKT4 اندروید 2.3.6 با لینک مستقیم

نقشه PH خاک محلول در آب در عمق 60 سانتیمتری استان بوشهر